Puhački orkestar Fužine

O NAMA

POVIJEST

Puhački orkestar Fužine ( Fužinarska glazba), jedan je od najstarijih amaterskih orkestara u Hrvatskoj. Povijest Fužinarsku glazbu u pisanim dokumentima prvi put bilježi godine 1848. (Novine dalmatinsko-hervatsko-slavonske, 1. rujna 1848.), kada Glazba, zajedno sa čabarskom, prati regimente Bana Jelačića na putu u Rijeku.

Pretpostavlja se da je Glazba starija jer da bi mogla nastupati, morala je barem nekoliko godina postojati i raditi. No, za osnivanje Glazbe uzima se taj izvorni pisani dokument.

U svojoj bogatoj povijesti, Fužinarska glazba bilježi nastupe uz mnoga događanja u svom naselju i izvan njega. Tako je Glazba svirala 1866. povodom svetkovine tridesetgodišnjice Nikole Šubića Zrinskog, pa 1872. povodom posvećenja barjaka fužinske općine, povodom ruske pobjede kod Plevne 1877., pa povodom zlatne mise u Liču 1881,. povodom izbora narodnih zastupnika u Delnicama 1884. itd – na zabavama, koncertima i drugim prigodama.

U 20. st. bilježi se nastup kod otkrivanja biste najistaknutijeg Fužinarca – dr. Franje Račkog, 1928., uz 100. godišnjicu njegova rođenja, a zapažen je nastup na Sušaku prigodom proslave 100. godišnjice hrvatske himne.  

Poslije II. svjetskog rata, rad je obnovljen 1953. godine. Bilježe se nastupi uz 100 godina DVD-a Fužine 1976. godine, 200 godina školstva 1985., uz sve praznike u mjestu i Gorskom kotaru, u Rijeci, Zagrebu i drugim gradovima.

Glazba kontinuirano radi sve do danas, a jedini ozbiljniji prekidi bili su za vrijeme I. i II. svjetskog rata, dok je u vrijeme Domovinskog rata Glazba ostala aktivna sa svega 10-tak članova.

Prekretnicu u radu Glazbe donosi osnivanje Općine Fužine 1994. i ulaganje u rad orkestra uz sufinanciranje djelovanja osnovne glazbene škole. Svi napori usmjeravaju se prema 1998. godini, kad se obilježava 150 godina postojanja. Tada Glazba prerasta u pravi puhački orkestar i dolazi do broja od blizu 40 glazbenika, najviše mladih.

Danas je Puhački orkestar Fužine među najuspješnijim amaterskim udrugama u Hrvatskoj. Ima  40-tak aktivnih članova uz pretežitu zastupljenost mladih koji sviranje uče pri osnovnoj glazbenoj školi u Fužinama.

Zahvaljujući kvaliteti muziciranja, Orkestar nastupa diljem lijepe naše te ostvaruje niz zapaženih međunarodnih gostovanja u Austriji, Sloveniji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Njemačkoj, BiH, Italiji, Francuskoj, Sjevernoj Makedoniji i Korzici, a dio članova Orkestra je u dva navrata nastupao i za potrebe Ministarstva kulture u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.


ČLANOVI ORKESTRA

DIRIGENT

Rudolf Homen

FLAUTE

Marta Budiselić, Klara Pavletić, Marija Dragičević, Andreja Mihaljević, Maja Matijašević, Erika Rački, Mia Radošević

KLARINETI

Jelena Ivanković, Alberta Radošević, Momčilo Ostojić, Vedran Ivanković, Tin Miloš, Nika Maras, Denis Kezele 

SAKSOFONI

Antonijo Klarica, Davorin Čebuhar, Zoran Blažević, Mirna Jakovljević, Anton Čebuhar, Filip Plesničar, Paulo Radošević, Karlo Lončar

TRUBE

Krešimir Mance, Ivan Maras, Zvonimir Mance, Davor Kauzlarić,  Andrej Kauzlarić

TROMBONI

Ljubomir Jakovljević, Jakov Matković

EUFONIJ

Antonio Kauzlarić

BARITON

Marinko Jakovljević

HORNA

Tomislav Budiselić

BAS

Žarko Blažević

GITARE

Jure Šeremet, Igor Mihaljević, Borna Blažević

UDARALJKE

Ivo Jakovljević, Igor Jakovljević, Chiara Radošević, Teo Kajgan, Toni Miloš

REPERTOAR

Orkestar je posljednjih godina postao prepoznatljiv po repertoaru koji se većinom sastoji od rock skladbi stranih i domaćih autora. 

Posebnost repertoara čine skladbe domaćih rock i zabavnih izvođača, aranžirane isključivo za Puhački orkestar Fužine.

Od tih  skladbi koje su aktualne i atraktivne, te kao takve vrlo dobro prihvaćene od strane publike izdvajamo:

Dino Dvornik

Psihomodo Pop Unbrassed

Haustor - Rundek Medley

Bijeg u snove - Jinx

Detour - U potrazi za boljim svijetom

Josipa Lisac - Ah, ta romantika

 

DOKUMENTI

Na temelju članka 13. i članka 55. stavak 1. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014 i 70/2017) i članka 17. Statuta Puhačkog orkestra Fužine od 10. siječnja 1998., te 14. lipnja 2014. g., Skupština Puhačkog orkestra Fužine na sjednici održanoj  8. travnja 2018. godine donijela je

 

STATUT


 
PUHAČKOG ORKESTRA FUŽINE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Puhački orkestar Fužine djelovao je pod imenom Kulturno umjetničko društvo „Vrelo“ Fužine.  Upisom promjene naziva  1. srpnja 2014. godine naziv udruge je Puhački orkestar Fužine (u nastavku teksta: Udruga).

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem Udruga djeluje; izgled pečata Udruge; zastupanje; ciljevi i ciljane skupine; područje djelovanja sukladno ciljevima i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Udruge; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Udruge; tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; izbor i opoziv likvidatora; imovina i raspolaganje mogućom dobiti; rješavanje sukoba unutar udruge; način stjecanja imovine, te prestanak postojanja Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

 

Članak 3.

Naziv Udruge glasi: PUHAČKI ORKESTAR FUŽINE. 

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: WIND ORCHESTRA FUŽINE – CROATIA.

 

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Fužinama, dr. Franje Račkog 19.

Članak 5.

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske  pri Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske i inozemstva.

Udruga je neprofitna pravna osoba registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH.

Članak 6.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge su Predsjednik Udruge i Tajnik Udruge. Osobe ovlaštene za zastupanje:

-   odgovaraju za zakonitost rada Udruge,

-   vode poslove Udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,

-   odgovorne su za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

-   dostavljaju zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

-   sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

-   obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruge.

 

Članak 7.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm. U sredini pečata nalazi se znak glazbene lire s godinom osnutka (1848). Oko lire ispisan je naziv Udruge „Puhački orkestar Fužine“. Pečat su ovlaštene koristiti osobe imenovane i ovlaštene za zastupanje, a čuva ga tajnik Udruge.

Članak 8.

Rad i djelovanje Udruge je javno. Javnost rada i djelovanja osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i javnosti putem sredstava javnog priopćavanja.


Članovi se o radu Udruge obavještavaju elektroničkim i telekomunikacijskim sredstvima, objavom na Internet stranicama Udruge, te putem sjednica tijela Udruge.

Članak 9.

Udruga se može po potrebi udružiti sa srodnim Udrugama i organizacijama koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom Udruge. Udruga može surađivati i učlanjivati se u srodne asocijacije u zemlji i inozemstvu. Odluke o udruživanju i učlanjivanju, kao i odluke o razdruživanju i raskidu suradnje donosi Skupština.

 II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA UDRUGE I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

 

Članak 10.

Ciljevi Udruge su poticanje, pomaganje i razvijanje amaterskog bavljenja glazbom svih dobnih skupina, širenje glazbene kulture i popularizacija puhačke glazbe, razvijanje osjećaja odgovornosti i zajedništva kod članova Udruge, organizacija koncerata i manifestacija, suradnja, povezivanje i razmjena iskustava s drugim sličnim udrugama, ustanovama i organizacijama, te promocija Općine Fužine i Primorsko-goranske županije na nastupima u zemlji, kao i promocija Republike Hrvatske na nastupima u inozemstvu.

 

Članak 11.

Područje djelovanja Udruge je kultura i umjetnost u području izvedbenih umjetnosti i to glazba i glazbeno scenske umjetnosti, kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam, te glazbene i scenske manifestacije i festivali.

 

Članak 12.

U svrhu ostvarenja ciljeva propisanih člankom 10. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

-   uvježbavanje i interpretacija glazbe i glazbeno scenske umjetnosti kroz  kulturno umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam u zemlji i inozemstvu,

-   organizacija glazbenih i scenskih manifestacija i festivala, te sudjelovanje na sličnim manifestacijama u zemlji i inozemstvu,

-   strukovno povezivanje sa sličnim udrugama  i stručno usavršavanje članova Udruge,

-   suradnja s drugim udrugama i organizacijama u domovini i inozemstvu,

-   obavljanje i drugih djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva Udruga može obavljati i gospodarske djelatnosti bez namjere stjecanja dobiti za svoje pojedine članove, a ostvarenu dobit može koristiti samo za unaprjeđenje djelatnosti Udruge, i to:

-   usluge sviranja Orkestra na proslavama ili drugim manifestacijama drugih fizičkih i pravnih osoba,

-   prigodna prodaja izdanja (pisanih, slikovnih ili zvukovnih) nastalih obavljanjem djelatnosti Udruge.

Svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima Udruge koristit će se u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge i provođenja djelatnosti Udruge.

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 13.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Redovni članovi mogu biti poslovno sposobni punoljetni državljani Republike Hrvatske koji se bave glazbom, te maloljetni državljani Republike Hrvatske za koje zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Redovnim članom mogu biti i druge fizičke osobe neovisno o bavljenju glazbom a koje svojim djelovanjem mogu doprinijeti razvoju Udruge, te  pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnosti Udruge. Predstavnika pravne osobe u Udruzi imenuje ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i strani državljani koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Udruge.

 

Članak 14.

Redovne članove u članstvo prima Upravni odbor Udruge.

Odluku o prijamu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

Članak 15.

Popis članova Udruge vodi Tajnik.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži sljedeće podatke:

-   osobno ime (naziv),

-   OIB,

-   datum rođenja,

-   datum pristupanja Udruzi,

-   kategoriju članstva (redovni/počasni),

-   datum prestanka članstva u Udruzi

 

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 16.

Udruga može donijeti odluku o obveznom plaćanju članarine za članove Udruge. Odluku o plaćanju članarine donosi Upravni odbor. Visina članarine može biti utvrđena u većem iznosu za pravne osobe od iznosa utvrđenog za fizičke osobe.

 

Članak 17.

Prava i dužnosti članova jesu:

-   da biraju i budu birani u tijela Udruge (redovni punoljetni članovi),

-   da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,

-   da aktivno sudjeluju u izvršavanju djelatnosti Udruge i doprinose ostvarivanju njenih ciljeva,

-   da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,

-   da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge, te odluka tijela Udruge,

-   da redovito plaćaju članarinu, ukoliko postoji odluka o njenom obveznom plaćanju,

-   da čuvaju materijalna dobra Udruge,

-   da poštuju i uvažavaju sve druge članove Udruge, te podižu ugled Udruge.

 

 Članak 18.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-   smrću fizičke osobe - člana Udruge,

-   prestankom djelovanja pravne osobe – člana Udruge,

-   prestankom djelovanja Udruge,

-   pismenom izjavom o istupanju iz članstva,

-   isključenjem

Članak 19.

Protiv člana Udruge koji se ogriješio o odredbe Statuta i drugih općih akata Udruge, te odluka njenih tijela, Upravni odbor može voditi stegovni postupak i izreći stegovne mjere:

-   opomena ili

-   isključenje iz članstva Udruge.

Opomena se može izreći za manje svjesno ili nesvjesno počinjene prekršaje.

Članu Udruge može prestati članstvo ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interes Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu ili aktivno ne sudjeluje u radu Udruge bez opravdanog razloga u periodu ne manjem od 6 mjeseci.


Protiv odluke o izricanju stegovne mjere član može uložiti žalbu Skupštini u roku 15 dana računajući od dana dostave odluke. Odluka Skupštine o žalbi člana je konačna.

 

 

 IV. UNUTARNJI USTROJ UDRUGE

 

Članak 20.

Tijela Udruge jesu:

1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Predsjednik Udruge
4. Tajnik Udruge
Mandat u svim tijelima Udruge traje 4 godine.

 

 

SKUPŠTINA

 

Članak 21.

 

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi punoljetni redovni članovi Udruge i predstavnici pravnih osoba - redovnih članova Udruge.

Predsjednik Skupštine je Predsjednik Udruge.

Pravo glasa na sjednicama Skupštine imaju svi članovi Skupštine.

Skupštini mogu prisustvovati počasni članovi i maloljetni članovi ali bez prava glasovanja.

Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna. Redovna skupština Udruge održava se u pravilu jednom godišnje, a izborna svake 4 godine.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik.Članak 22.

Skupština Udruge:

 

-   donosi Statut i njegove izmjene i dopune,

-   donosi druge akte potrebne za djelovanje Udruge,

-   bira i razrješava članove Upravnog odbora, Predsjednika Udruge,Tajnika Udruge i Likvidatora,

-   donosi financijski plan i plan rada,

-   usvaja završni račun i izvještaj o radu za prethodno razdoblje,

-   razmatra izvješće o radu predsjednika Udruge,

-   odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,

-   odlučuje o udruživanju s drugim udrugama, učlanjivanju u druge udruge ili istupanju iz njih,

-   rješava žalbe članova Udruge u drugom stupnju,

-   odlučuje o prestanku rada Udruge,

-   odlučuje o prijemu u počasno članstvo,

-   daje smjernice za rad Udruge.Članak 23.

Skupštinu saziva Predsjednik Udruge dostavljanjem poziva članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.

Pozivi za sjednicu Skupštine mogu se članovima dostaviti u pisanom obliku ili elektroničkom poštom.

Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

U slučaju isteka mandata tijelima, ostavke ili smrti Predsjednika, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Udruge koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima Udruge.

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 ukupnog broja redovnih članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red. Ako Predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev 1/3 ukupnog broja redovnih članova Udruge, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

Članak 24.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina članova Udruge s pravom glasa na Skupštini.

Ako Skupštini ne pristupi polovina članova s pravom glasa, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje ¼ članova Udruge s pravom glasa.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova s pravom glasa osim u slučaju donošenja odluke o prestanku Udruge kada je potrebna 2/3 većina.

 

Članak 25.

Izbore za tijela Udruge Skupština obavlja javnim glasovanjem između više kandidata.

Za Predsjednika Udruge izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.

Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.

 

Za Tajnika i članove Upravnog odbora udruge izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

 

Članak 26.

Članove Upravnog odbora, Predsjednika i Tajnika Udruge, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

Zahtjev za sazivanjem izvanredne skupštine s ciljem razrješenja Tajnika ili pojedinog člana Upravnog odbora  podnosi Predsjednik ili u slučaju razrješenja Predsjednika najmanje 1/3 ukupnog broja redovnih članova Udruge.

Umjesto razrješenih osoba Skupština bira nove članove Upravnog odbora, Predsjednika ili Tajnika na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

 

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 27.

Upravni odbor je izvršno tijelo koje rukovodi radom Udruge.

Upravni odbor ima 7 punoljetnih članova udruge koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik i Tajnik su po funkciji članovi Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge predsjedava sjednicama Upravnog odbora.


O načinu izbora članova Upravnog odbora odlučuje Skupština, vodeći računa da budu

zastupljeni predstavnici različitih sekcija unutar punoljetnog članstva Udruge.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Upravni  odbor odlučuje na sjednicama koje saziva Predsjednik Udruge ili u slučaju spriječenosti Predsjednika bilo koji od članova Upravnog odbora. Pozivi za sjednicu Upravnog odbora mogu se članovima uputiti u pisanom obliku, elektroničkom poštom ili u hitnim slučajevima telefonom.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Sjednicama Upravnog odbora mogu prisustvovati  predsjednici komisija i drugih radnih tijela kad se raspravlja o njihovim zaduženjima, ali bez prava odlučivanja.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici, te imenovati novog člana.

 

Članak 28.

Upravni odbor:

 

-   utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,

-   utvrđuje prijedlog financijskog plana, plana rada, te završnog računa i izvještaja o radu,

-   podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu,

-   odlučuje o visini članarine,

-   odlučuje o prijamu i isključenju iz redovnog članstva,

-   odlučuje o stegovnim postupcima i sankcijama,

-   brine se o informiranju članstva i javnosti,

-   upravlja imovinom Udruge,

-   odlučuje o korištenju sredstava Udruge, o nabavci, posudbi i rashodovanju sredstava (glazbala, odjeće i dr.),

-   osniva vijeća, sekcije, odbore, komisije i druga tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva Udruge,

-   imenuje i razrješava umjetničkog voditelja Udruge, te utvrđuje prava i obveze voditelja,  

-   brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

-   obavlja i druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.
 

                                                  PREDSJEDNIK

 

Članak 29.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjedava sjednicama Skupštine i sjednicama Upravnog odbora,  te odgovara za zakonitost rada Udruge.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta za redom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Tajnik Udruge.

Članak 30.


Predsjednik Udruge:

-   zastupa i predstavlja Udrugu,

-   saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,

-   provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica Skupštine,

-   sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

-   vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,

-   odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg izvještaja o radu i financijskog izvješća, te financijskog plana i plana o radu,

-   dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

-   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

TAJNIK

 

Članak 31.

Tajnik udruge zastupa Udrugu. Tajnika Udruge bira Skupština na vrijeme od 4 godine i može biti biran ponovo. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge njegove dužnosti preuzima Tajnik Udruge.

 

 

Članak 32.


Tajnik Udruge:

-   član je Upravnog odbora,

-   zajedno sa predsjednikom ravnopravno zastupa Udrugu,

-   vodi administrativne i financijske poslove,

-   priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,

-   brine o urednom vođenju popisa članova,

-   vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,

-   vodi i čuva arhiv Udruge,

-   rukovodi radom Udruge u odsutnosti ili spriječenosti predsjednika.


 

LIKVIDATOR

 

Članak 33.

Likvidatora Udruge bira i razrješava Skupština bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora. Likvidator Udruge upisuje se u Registar udruga.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba, a ne mora biti član Udruge.

Likvidator ima pravo, ovisno o mogućnostima, na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Skupština.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga. Likvidator obavlja sve poslove sukladno svojoj nadležnosti propisanoj Zakonom o udrugama i drugim propisima.

V. IMOVINA UDRUGE

 

Članak 34.

Imovinu Udruge čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Udruga ostvaruje od:

-   članarine,

-   donacija i sponzorstava,

-   sredstava dobijenih iz programa javnih potreba Općine Fužine,

-   sredstava ostvarenih na javnim natječajima Ministarstva kulture RH i Primorsko -goranske županije,

-   sredstava ostvarenih od drugih tijela, institucija i pojedinaca koji podupiru rad i djelovanje Udruge,

-   sredstava ostvarenih organiziranjem programa,

-   ostalih prihoda ostvarenih obavljanjem dopuštenih djelatnosti sukladno zakonima

 

Članak 35.

Udruga vodi poslovne knjige, sastavlja financijsko izvješće, te upravlja imovinom prema propisima kojima se uređuje vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Ukupna novčana sredstva prihoda i rashoda predviđaju se financijskim planom koji predlaže Upravni odbor, a donosi Skupština.

Naredbodavatelji za raspolaganje novčanim sredstvima Udruge su Predsjednik i Tajnik Udruge.

Financijsko poslovanje Udruge vodi stručna pravna ili fizička osoba. Odluku o tome donosi Upravni odbor.

Udruga će ostvarenu dobit koristiti za obavljanje i unapređivanje svoje djelatnosti.

 

Članak 36.

Cjelokupnom imovinom Udruge potrebnom za obavljanje njenih djelatnosti (glazbala, odjeća, note, pomoćna sredstva i sl.) upravlja Upravni odbor.

Imovina se knjižno vodi pomoću knjigovodstvene evidencije.

Posudbu glazbala i predmeta članovima može odobriti samo Upravni odbor i to uz pisano zaduženje koje potpisuje predsjednik ili tajnik Udruge.

Članak 37.

Na kraju svake kalendarske godine obavlja se inventura imovine koju provodi komisija sastavljena od 3 člana, a koju imenuje Upravni odbor.

Inventurno stanje ovjeravaju i potpisuju članovi komisije, te  Predsjednik ili Tajnik Udruge.

O manjkovima i naknadi štete na imovini odlučuje Upravni odbor.

Rashodovanje imovine obavlja komisija za rashodovanje koju imenuje Upravni odbor. Konačnu odluku o rashodovanju imovine donosi Upravni odbor, o čemu je obavezan upoznati Skupštinu.

 

 

 VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 38.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Udruge i članovi njenih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 

VII. NADZOR

 

Članak 39.

Članovi Udruge samo nadziru rad Udruge. Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlaštena je na to pismeno upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

 

VIII. PRESTANAK UDRUGE

 

Članak 40.

Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština. Udruga prestaje s radom i u slučajevima propisanim Zakonom.

Odluka o prestanku rada Udruge donosi se dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Udruge s pravom glasa.

Prestankom rada Udruge cjelokupna imovina Udruge prelazi u vlasništvo Općine Fužine.

 

 

 IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SKUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

 

Članak 41.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljani, a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća najkasnije 60 dana od donošenja odluke na Skupštini.

 

 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 42.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i po postupku na koji se donosi Statut.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Upravni odbor podnosi Skupštini samostalno ili na prijedlog deset posto članova Udruge s pravom glasa.

 

Članak 43.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Puhačkog orkestra Fužine od 10. siječnja 1998. godine, te izmjene i dopune statuta od 14. lipnja 2014. godine.


Podijeli ovu stranicu

VRH